معرفی

473

اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از بدو تاسیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اهداف چاپ کتب تالیفی و ترجمه اعضای هیات علمی اقدام نموده است و در سالهای اخیر به جد سعی در تدوین کتاب های بروز و مطابق استاندارد می نماید اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در زمینه های بهداشت، پرستاری، پزشکی، دندانپزشکی و سایر حوزه های علوم پزشکی اقدام به چاپ می نمایید و در این راستا طی سالهای اخیر 50 جلد کتاب نیز چاپ نموده است.
از مجموع 1 رأی