شورای اطلاع رسانی

443

آئین نامه شورای اطلاع رسانی پزشکی (اطلاعات و انتشارات علمی) دانشگاه

آيين نامه شوراي اطلاع رساني .pdf

 


 

اعضای محترم شورای اطلاع رسانی پزشکی

سمت

ایمیل

جناب آقای دکتر امیرعلی قهرمانی

رئیس شورا(معاون محترم تحقیقات و فن آوری)

iran6289@gmail.com

سرکار خانم دکتر مریم رامش راد

دبیر شورا(مدیر محترم اطلاع رسانی پزشکی)

mrameshrad@gmail.com

جناب آقای دکتر امید توپچیان

مدیریت محترم پژوهش

o.toupchian@gmail.com

جناب آقای دکتر محمد امین یونسی هروی

مدیریت محترم فناوری

a.younessi7@gmail.com

جناب آقای دکتر ابراهیم گلمکانی

سر دبیر مجله دانشگاه

GolmakaniE@mums.ac.ir

سرکار خانم دکتر وحید معتمدالصنایع

نماینده محترم دانشکده دندانپزشکی

motamedv871@gmail.com

سرکار خانم دکتر فرزانه رشیدی فکاری

مدیر محترم مرکز EDC

rashidiff@yahoo.com

سرکار خانم دکتر فاطمه خراشادی زاده

نماینده محترم دانشکده پرستاری

khorashadizadehf891@gmail.com

جناب آقای دکتر حسن سعادتی

نماینده محترم دانشکده بهداشت

khorashadizadehf891@gmail.com

جناب آقای مهندس حمزه وحیدی فر

سرپرست محترم آمار و فناوری اطلاعات

h.vahidifar@gmail.com

سرکار خانم مهدیه کارگذاری

کارشناس محترم گروه اطلاع رسانی پزشکی

kargozar_61@yahoo.com

جناب آقای محسن بهزادنیا

کارشناس محترم کتابخانه