کارگاه ها

555
 1.  کارگاه اصول رتبه بندی بین المللی دانشگاهها، 13 اسفند 1399، سخنران: دکتر مریم درخشان
 2.  کارگاه ترجمان دانش، 3و 4 اسفند1399، سخنرانان: دکتر فرزانه فضلی – دکتر ناهید رمضان قربانی
 3.  کارگاه اخلاق در انجام کارازمایی بالینی،26 بهمن 1399، سخنران: دکتر شمسی گوشکی
 4.  کارگاه مراقبت های بهداشتی و پروتکل بهداشتی در پاندمی کرونا، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنران: دکتر افشین دلشاد
 5.  کارگاه رژیم غذایی در بیماران کوید-19، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنران: دکتر محمدرضا جلیلوند
 6.  چهاردهمین کنگره دانشجویان شرق کشور، 9 الی 11 اسفند 1399، سخنرانان: دکتر محمدرضا هاشمیان، دکتر محمدرضا جلیلوند، دکتر افشین دلشاد

 

 

 

کارگاه های توانمند سازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی بهار و تابستان سال 1401

ردیف

عنوان کارگاه

گروه  هدف

تاریخ برگزاری

سخنرانان

وضعیت

توضیحات

 1.  

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

10/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار شده

مستندات

 1.  

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

24/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

نگارش علمی (چگونگی رفع اشکالات گرامری- طبیعی سازی ساختارهای گرامری)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

31/03/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

آموزشgoogle scholar  و research gate

اعضای هیات علمی، کارشناسان

7/04/1401

دکتر سمانه ملازاده - PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

مبانی جستجوی اطلاعات علمی، پژوهشی و ارزیابی مجلات علمی

(آموزش مداوم)

 

متخصصین رشته های علوم پزشکی

13/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،   دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

شناخت مطالعات توصیفی و مقطعی و آشنایی نرم افزارهای مدیریت منابع

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

14/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،   دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

شناخت مطالعات کوهورت ، مورد شاهدی و مداخله ای و آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی استنادی

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

15/04/1401

دکتر مسعود محمدی- PhD کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی،   دکتر عبدالحلیم رجبیPhD اپیدمیولوژی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزايش دهيم؟

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

21/04/1401

دکتر پیام کبیری- رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

برگزار نشده

مستندات

 1.  

برنامه کارگاهSystematic Review

(آموزش مداوم)

متخصصین رشته های علوم پزشکی

22/04/1401

دکتر پیام کبیری- رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت

برگزار نشده

مستندات

 1.  

کارگاه آشنایی با نحوه ثبت فعالیت ها و قوانین ترفیع

اعضای هیات علمی، کارشناسان

04/05/1401

دکتر شهرزاد هواخواه- PhD فیزیولوژی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

نگارش علمی (مدیتیشن در پیشرفت مهارت کلامی زبان انگلیسی)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

11/05/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

نگارش علمی (تاثیر تکرار، فونتیک و اینتونیشن)

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

25/05/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

نحوه نگارش نظری در هر حیطه موضوعی

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

01/06/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات

 1.  

نحوه نگارش نظری معرفی موضوع علمی

دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارکنان

08/06/1401

دکتر منوچهر تیموری شبان PhD بیوتکنولوژی دارویی

برگزار نشده

مستندات